АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
«АнтиШкола англійської Спейс Дір» м Житомир, в особі ФОП Шевченко Олени Василівни, що внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19.02.2013р. за № 2 287 000 0000 004901, який є платником єдиного податку, іменований далі «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася до Виконавця для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2 Термін проведення занять (семестру) та адреса вказується в Заяві.

3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.

3.4. Кількість Студентів в групи може коливатися від 6 до 12 осіб.

3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника. Тривалість одного основного заняття складає 90 хвилин.

3.7 У разі відсутності Замовника на занятті, визначеного розкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає.

3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку або в Заяві-приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Також можлива оплата частинами з розстрочкою на 3 місяці, але у цьому разі МАНІБЕК не може бути використаний.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2.Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати вказані в додатку до даного договору

4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття при умові внесення повної оплати за курс до початку занять, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:

- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення.

-50% вартості повного курса, ( при помісячній оплаті – не більше 50% внесеної суми), якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 календарних днів

Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ

5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Студентів в групі менше ніж 6 чоловік, Виконавець має право розформувати групу. Всі Студенти, що залишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1 У випадку, якщо студент не може закінчити курс с поважних причин, студент має право написати письмову заяву про перенос занять, але не більше як на 90днів з дати написання заяви, і почати навчання в новій групі, які будуть запропоновані на момент старту нових груп. При цьому, студент повинен оплатити різницю між вартістю нових курсів та пропорційної суми вже використаних раніше занять. Крім того, той же самий час ведення занять, викладач, група та адреса занять не можуть бути гарантовані. Якщо студент не використав право переносу занять, згідно цього пункту договору, протягом 90днів з дати заяви, то оплачена сума не повертається і не може бути використана у подальшому для оплати послуг по цьому договору.

6.2. У разі розпуску групи, згідно п.5.1 договору якщо Студент приймає рішення не продовжувати освітній курс, то він має право на грошову компенсацію не проведених йому занять, після відмови, в розмірі 60грн/урок. Грошова компенсація має бути повернена на протязі 3х днів з дати прийняття письмової Заяви на повернення коштів, або Заяви надісланої на електронну пошту. Також Замовник має право використати розрахункову, згідно цього пункту договору, грошову компенсацію на оплату інших продуктів Виконавця.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які

оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, можуть вибрати наступну заміну:

- грошову компенсацію не проведених йому занять, після відмови, в розмірі 55 грн/урок

- перехід учбових занять на режим навчання онлайн

- можуть бути записані в одній з нових груп Антишколи «Space Deer» після закінчення (але не пізніше 30днів) обставин непереборної сили, При цьому, студент повинен оплатити різницю між вартістю нових курсів та пропорційної суми вже використаних раніше занять. Крім того, той же самий час ведення занять, викладач, група та адреса занять не можуть бути гарантовані.

-учбові заняття можуть бути перераховані на оплату інших продуктів Виконавця.

Грошова компенсація має бути повернена на протязі 3х днів з дати прийняття письмової Заяви на повернення коштів, або Заяви, надісланої на електронну пошту. Також Замовник має право використати розрахункову, згідно цього пункту договору, грошову компенсацію на оплату інших продуктів Виконавця.

В разі вибору будь якого варіанту заміни, інші варіанти заміни вже не можуть бути використані.

8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуги МАНІБЕК не може бути використана.9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.10.РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:
ФОП Шевченко О. В
Юридична адреса:
Житомирська обл., с. Довжик,вул. Космонавтів 16
Ідентифікаційний номер: 2966616420