АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(дитячігрупи)


Цей договір оферти є офіційною пропозицією ТМ «ВИКОНАВЕЦЬ», далі за текстом «Виконавець», укластиДоговір на надання послуг із вивчення іноземної мовионлайн у мережі інтернет за адресомhttps://www.spacedeer.com.ua/.

Замовлення послуг з вивчення іноземної мовивідбувається шляхом направлення Замовником, яким може бути фізична або юридична особа,Виконавцевівідповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайтіВиконавця чи безпосередньо звернувшись до одного з офісів Виконавця.1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніхпослуг Учню, спрямованих на підвищення його рівняволодіння англійською мовою, а Замовник, який є одним з батьків (законних представників) дитини, щодо якоїукладено цей договір, зобов'язується прийняти та оплатититакі послуги.1.2. Учнем за цим Договором є дитина, одним з батьків(законних представників) якої є сам Замовник.2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладенимбез його подальшого підписання з моменту отриманняВиконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг, що свідчать про згоду дотримуватисяумов Договору, без підписання письмового примірникаСторонами.2.2. Одночасно Замовник надає Виконавцю право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захистперсональних даних».2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторониобов'язково мають погодити наступне:прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якоїдіє замовник;строки програми навчання;порядок оплати (повна/часткова);2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавецьнадає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згодудотримуватися умов даного Договору та згоду отримуватипослуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведеннязанять розмовної англiйської мови для підвищення рівняволодіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктомінтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.3.2 Термін проведення занять – академічний рік – 64 заняттяАдреса проведення занять погоджується Сторонами. Протягом академічного року навчання передбаченіканікули, тривалістю 1 тиждень в осінній період і 1 тиждень в зимовий період. Дата канікул встановлюєтьсяВиконавцем і доводиться до відома Замовника.3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто абочерез викладачів, склад яких обирається Виконавцем, якізапрошуються на підставі цивільно-правових договорів.3.4. Кількість Учнів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік.3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занятьна тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.3.7 У разі відсутності Учня на занятті, визначеногорозкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає.3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згіднопрограми входить до вартості програми.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору академічного року навчання визначається у сумі 19920 грн. – що становить 8 оплат по 2490грн. Оплата проводиться згідно наступного графіка:до початку занять Замовник сплачує заставну суму 2490 грн, яка забезпечує бронь місця у групі, а також є оплатою за останні 4 тижні навчання і яка в подальшому поверненнюне підлягає, якщо після початку курсів пройшло більше 7 днів.залишок суми повинен бути виплачений у наступні строкиякщо навчання почалось до 22.09.2021:до 10 вересня 2021 р – 2490 грн.до 10 жовтня 2021 р – 2490 грн.до 10 листопада 2021 р – 2490 грн.до 10 грудня 2021 р – 2490 грн.до 10 січня 2022 р – 2490 грн.до 10 лютого 2022 р – 2490 грн.до 10 березня 2022 р – 2490 грн.якщо навчання почалось 23.09.2021 та пізніше:до 10 жовтня 2021 р – 2490 грн.до 10 листопада 2021 р – 2490 грн.до 10 грудня 2021 р – 2490 грн.до 10 січня 2022 р – 2490 грн.до 10 лютого 2022 р – 2490 грн.до 10 березня 2022 р – 2490 грн.до 10 квітня 2022 р – 2490 грн.Загальна сума навчання становить 19920 грн.Також Замовник має право заплатити за весь курс навчання одноразово – загальна сума навчання в цьомуразі становить 17900 грн, або 2ма платежами по 9450 грнв цьому разі загальна сума навчання за рік становить 18900 грн.Вартість послуг може бути перерахована у разі збільшенняофіційного курсу НБУ долару США до гривні більш, як на 10% в порівнянні з офіційним курсом на 10.09.2021р.4.2.Послуги перераховуються на розрахунковий рахунокАнтиШколи.4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття Учняпри умові внесення оплати, згідно графіка п.4.1 цьогодоговору, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплаченікошти повертаються у наступних строках і розмірах:- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробкузамовлення.У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після7 (семи) календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплаченихкоштів за замовлені послуги не передбачено умовамидоговору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються (в тому числі і в разі оплати за рік або 2-ма платежами).У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплаченікошти не повертаються.4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюєтьсятільки в межах поточного академічного року та не можебути перенесено на академічний рік.5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулосязменшення кількості Учнів в групі менше ніж 6 чоловік, Виконавець має право розформувати групу. Всі Учні, щозалишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань.5.2 Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття Учня з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційногозахворювання.5.3 Виконавець залишає за собою право відсторонити відзанять Учня в разі його невмотивованої агресивноїповедінки.

5.4. Змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається;

5.5. Формувати Розклад, змінювати його повністю або його окремі складові;

5.6. У випадку, якщо Студент порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу навчання, Виконавець має право відсторонити його від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому;

5.7. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;

5.8. Виконавець має право не надавати послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА6.1 У випадку, якщо Учень не може закінчити курс с поважних причин а також у разі тимчасової перерви занять з ініціативи Замовника, він має право достроково (до початку розірвання навчального процесу) написати письмову заяву в якої вказати термін перерви та кількість занять, щозалишились і обміняти їх на індивідуальні он-лайн заняттядля Учня із розрахунку:4 групових заняття оф-лайн = 1 індивідуальне заняття он-лайн.Якщо Замовник не використав право переносу занять з оф-лайн на он-лайн, згідно цього пункту договору, протягом90днів з дати заяви, то оплачена сума не повертається і не може бути використана у подальшому для оплати послуг по цьому договору.6.2.У разі розпуску групи, згідно п.5.1 договору якщоЗамовник приймає рішення не продовжувати освітній курс в оф-лайні, то він має право згідно п.6.1 цього договору такожобміняти залишок занять на індивідуальні он-лайн заняттяіз розрахунку:4 групових заняття оф-лайн = 1 індивідуальне заняття он-лайн.7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН7.1Виконавець несе відповідальність винятково за обсягнадання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ8.1 Сторони частково чи повністю звільняються відвідповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті діїнепереборної сили, яка виникла після укладання цьогоДоговору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /абоелектропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторониможливостей належним чином виконувати свої зобов'язанняза цим Договором.8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всістуденти, які оплатили курс до виникнення обставиннепереборної сили або внесли передоплату під час обставиннепереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборноїсили.8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послугаМАНІБЕК не може бути використана.9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладеннята діє до останнього заняття за розкладом групи.

10. Виконавець Виконавцем за цим договором є представник ТМ «Антишкола» в Україні -

ТОВ «Антишкола Спейс Дір»

Юридична адреса: м.Київ, пр.П.Григоренка,38А ЄДРПОУ 43211137

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.

Також виконавцем за цим договором має право виступати інша юридична особа або Фізична особа-підприємець, яка уклала агентський договір з ТОВ «Антишкола Спейс Дір» на представництво інтересів та пошук клієнтів.

© Space Deer
Все права защищены.