АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ

ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ІНТЕНСИВ)

Цей договір оферти є офіційною пропозицією ТМ «АНТИШКОЛА», далі за текстом «Виконавець», укластиДоговір на надання послуг із вивчення іноземної мови онлайн у мережі інтернет за адресом https://www.spacedeer.com.ua/.

Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником, яким може бути фізична або юридична особа,Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв'язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до одного з офісів Виконавця.1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати (повна/часткова, готівкова/безготівкова);

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, Виконавець надає йому рахунок на оплату замовлених послуг абоЗамовник самостійно сплачує суму послуг на сайті за допомогою платіжного сервісу. Замовник дає згодудотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1 В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володінняіноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Виконавцем і яка є об'єктом інтелектуальної власності Виконавця, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2 Термін проведення занять(семестру) та адреса погоджується з Замовником.

3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.

3.4 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.5.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.

3.7 У разі відсутності Замовника на занятті, визначеного розкладом його групи, Виконавець додаткових занять не надає.

3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається в рахунку або в Заяві-приєднання, які мають бути внесеними до початку першого заняття.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2.Послуги оплачуються готівкою або перераховуються на розрахунковий рахунок Виконавця. Реквізити для оплати вказані в додатку до даного договору

4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття, при умові внесення повної оплати за курс до початку занять, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти можуть бути повернути у наступних розмірах:

- 100% внесеної оплати, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовленняякщо від дати початку курса навчання минуло не більше 2 занять

Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання Виконавцем заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 4 занять с дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору іоплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.5. ПРАВА Виконавця

5.1. Визначати рівень володіння Учасником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг;

5.2. За результатом визначення рівня володіння Замовником іноземною мовою, спрямувати Замовника у навчальну групу, яка складається з осіб, які отримують послуги Виконавця на рівні з Замовником та маютьрівень володіння іноземною мовою, наближений до рівня володіння іноземною мовою Замовника;

5.3. До початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, якізнаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких здійснюється безпосереднєнадання послуг (проведення уроків з іноземної мови);

5.4. Змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадкузагальний обсяг Послуг, що надається;

5.5. Формувати Розклад, змінювати його повністю або його окремі складові;

5.6. У випадку, якщо Студент порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесунавчання, Виконавець має право відсторонити його від отримання Послуг без повернення грошових коштівостанньому;

5.7. У процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їхякість;

5.8. Виконавець має право не надавати послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існуютьпричини, які не залежать від волі Виконавця.5.9. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Студентів в групі менше ніж 6 чоловік, Виконавець має право розформувати групу. Всі Студенти, що залишились, можуть продовжитинавчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань. 5.10. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття Студента з симптомами ГРВІ чи іншогоінфекційного захворювання. 5.11. Виконавець залишає за собою право відсторонити від занять Студента в разі його невмотивованоїагресивної поведінки.

5.12.Виконавець проводить збір та обробку персональних даних Замовника у зв'язку з використанням Веб-сайту та Послуг відбувається відповідно до Політики Конфіденційності.6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 6.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові(вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України 6.2. Замовник несе виняткову відповідальність за будь-яке порушення умов і зобов'язань, встановлених цими Правилами та/або застосовним правом, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести Виконавець та/або інші треті особи). У разі залучення до відповідальності або накладення на Виконавцястягнення в зв'язку з допущеними тобою порушеннями прав третіх осіб, а також встановлених законодавством заборон або обмежень, Замовник зобов'язаний в повному обсязі відшкодувати збитки Виконавцю.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

7.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

7.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана.8.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 9.1 Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України