АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (дитячі групи)
ФОП Афанасенко М.В., іменований далі «АнтиШкола», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», далі разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом договору є надання АнтиШколою освітніх послуг Учню, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник, який є одним з батьків (законних представників) дитини, щодо якої укладено цей договір, зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Учнем за цим Договором є дитина, одним з батьків (законним представником) якої є сам Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір є Публічним Договором у розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання АнтиШколою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає АнтиШколі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:
прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник;
строки програми навчання;
порядок оплати (повна/часткова).
2.4. Після прийняття запиту від Замовника, АнтиШкола надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з вивчення англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1. У якості освітніх послуг за цим договором є проведення занять розмовної англійської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою за спеціальною програмою, яка була розроблена АнтиШколою і яка є об'єктом інтелектуальної власності АнтиШколи, яка містить методику викладання та методичні матеріали.
3.2. Термін проведення занять – академічний рік – з вересня 2021 р. по травень 2022 р. (34 тижня)
Адреса проведення занять вказується у Заяві.
3.3. Виконавець організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Виконавцем, які запрошуються на підставі цивільно-правових договорів.
3.4. Кількість Учнів в групі може коливатися від 6 до 12 осіб.
3.5. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.
3.6. Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.
3.7. У разі відсутності Учня на занятті, визначеного розкладом його групи, АнтиШкола додаткових занять не надає.
3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно з програмою входить у вартість програми.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1.Вартість послуг за умовами цього Договору академічного року навчання визначається у сумі 15120 грн. – що становить 8 оплат по 1890 грн. Оплата проводиться згідно з наступним графіком:
- до початку занять Замовник сплачує заставну суму 3780 грн, яка забезпечує бронь місця у групі, а також є оплатою за перший та останній місяць навчання (незалежно від того, коли він настає) і яка в подальшому поверненню не підлягає, якщо після початку курсів пройшло більше ніж 14 днів.
- залишок суми повинен бути виплачений у наступні строки:
до 13 вересня 2021 р. – 3780 грн.
до 13 жовтня 2021 р. – 1890 грн.
до 13 листопада 2021 р. – 1890 грн.
до 13 грудня 2021 р. – 1890 грн.
до 13 січня 2022 р. – 1890 грн.
до 13 лютого 2022 р. – 1890 грн.
до 13 березня 2022 р. – 1890 грн.
Загальна сума навчання становить 15120 грн.
Також Замовник має право платити за весь курс навчання одноразово – загальна сума навчання у цьому разі становить 13600 грн.,
або за семестр (половина курсу) 7180 грн. - загальна сума навчання у цьому разі становить 14360 грн.
Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
Вартість послуг може бути перерахована у разі збільшення офіційного курсу НБУ долару США до гривні більш як на 10% в порівнянні з офіційним курсом на 10.09.2021 р. Можливе підвищення вартості курсів не стосується Замовника в разі повної оплати за академічний рік або семестр.
4.2. Послуги перераховуються на розрахунковий рахунок АнтиШколи.
4.3. У разі незгоди Замовником продовжувати заняття Учня при умові внесення оплати, згідно з графіком п. 4.1. цього договору, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:
- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курсу навчання минуло не більше 7 календарних днів.
У разі коли Замовник побажав зупинити навчання після 7 (семи) календарних днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і сплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються (у тому числі в разі оплати за рік або семестр).
У разі пропуску Учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5. ПРАВА ВИКОНАВЦЯ
5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Учнів в групі менше ніж 6 осіб, АнтиШкола має право розформувати групу. Всі Учні, що залишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх їхніх побажань.
5.2. Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право не допустити на заняття Учня з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.
5.3. Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право відсторонити від занять Учня в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА
6.1. Отримати послуги в повному обсязі відповідно до п. 3.1. цього договору

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. АнтиШкола несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору згідно з чинним законодавством України

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади й управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.
8.2. У разі виникнення обставин непереборної сили, усі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в онлайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.

ФОП Афанасенко М.В.
Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.