АнтиШкола працює ОНЛАЙН // Запишіться на пробний урок
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ФОП Афанасенко М.В., іменований далі «АнтиШкола», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання АнтиШколою освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа у чиїх інтересах виступає Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором у розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання АнтиШколою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає АнтиШколі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:

прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи, в інтересах якої діє замовник;

строки програми навчання;

порядок оплати (повна/часткова);

2.4. Після прийняття запиту від Замовника, АнтиШкола надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з підвищення рівня англійської мови. Замовник дає згоду дотримуватися умов цього Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1 В якості освітніх послуг за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою за спеціальною програмою, яка була розроблена АнтиШколою і яка є об'єктом інтелектуальної власності АнтиШколи, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2 Термін проведення занять(семестру) та адреса вказується в Заяві.

3.3. АнтиШкола організує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається АнтиШколою.

3.4. Кількість Студентів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік

3.5 Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.6.Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.

3.7 У разі відсутності Студента на занятті, визначеного розкладом його групи, АнтиШкола додаткових занять не надає.

3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно з програмою входить до вартості програми.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті, в рахунку або в Заяві-приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Також можлива оплата частинами, але у цьому разі МАНІБЕК не може бути використаний.

Вартість послуг встановлюється у національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2.Послуги оплачуються на розрахунковий рахунок АнтиШколи.

4.3. У разі не згоди Замовником продовжувати заняття при умові внесення повної оплати за курс до початку занять, їм може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються у наступних строках і розмірах:

- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів.

-50% вартості повного курса (у разі часткової оплати - не більше внесеної суми), якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 календарних днів.

Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання АнтиШколою заяви замовника про дострокове розірвання цього договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.

У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.

4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5. ПРАВА АнтиШколи

5.1. Якщо в процесі навчального процесу відбулося зменшення кількості Студентів в групі менше ніж 6 чоловік, АнтиШкола має право розформувати групу. Всі Студенти, що залишились, можуть продовжити навчання в іншій групі, яка буде запропонована з урахуванням усіх його побажань.

5.2 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право не допустити на заняття Студента з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.

5.3 Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право відсторонити від занять Студента в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1 Отримати послуги в повному обсязі відповідно до п.3.1. цього договору

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 АнтиШкола несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору згідно з діючим законодавством України

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов'язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором.

8.2 У разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

8.3 У разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання та діє до останнього заняття за розкладом групи.ФОП Афанасенко М.В.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.