Запись в АнтиШколу
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ФОП Савченко Тетяна Володимирівна, іменована далі «АнтиШкола» або «Виконавець», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Публічним договором про надання послуг з вивчення англійської мови (далі – «Публічний договір»), іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом договору є надання АнтиШколою Студенту освітніх послуг, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити такі послуги.
1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Публічний договір є публічним договором в розумінні ст. 633, 642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання АнтиШколою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти (далі «Заява»), що свідчать про згоду дотримуватися умов Публічного договору, без підписання його письмового примірника Сторонами. 2.2. Одночасно з підписанням Заяви Замовник надає АнтиШколі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».
2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов'язково мають погодити наступне:
прізвище, ім'я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
строки програми навчання;
порядок оплати (повна/часткова);
2.4. Після прийняття запиту від Замовника, АнтиШкола надає йому рахунок на оплату замовлених послуг з підвищення рівня англійської мови (далі – «Рахунок»). Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Публічного договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ
3.1 Освітніми послугами за цим Публічним договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена АнтиШколою і яка є об'єктом інтелектуальної власності АнтиШколи, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.
3.2 Термін проведення занять (семестру) та адреса вказується в Заяві.
3.3. АнтиШкола надає послуги особисто або через викладачів, склад яких обирається АнтиШколою. 3.4. Кількість Студентів в групі може коливатися від 6 до 12 чоловік
3.5. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.
3.6. Загальна кількість занять, а також кількість занять на тиждень визначається розкладом, який доводиться до Замовника.
3.7. У разі відсутності Студента на занятті, визначеного розкладом його групи, АнтиШкола додаткових занять не надає.
3.8. Вартість комплекту навчальних матеріалів згідно програми входить до вартості програми.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість послуг за умовами цього Публічного договору визначається на сайті, в рахунку або в Заяві. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Також можлива оплата частинами, але у цьому разі МАНІБЕК не може бути використаний.
Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.
4.2. Послуги оплачуються перераховуються на розрахунковий рахунок АнтиШколи, зазначений у Рахунку.


4.3. У разі відмови Замовником від продовження відвідування занять за умови внесення повної оплати за курс до початку занять, Замовником може бути використаний МАНІБЕК і сплачені кошти повертаються йому у наступному порядку:
- 100% внесеної оплати, якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 7 календарних днів, за вирахуванням 300,00 грн. (Триста грн. 00 коп.) за адміністративну обробку замовлення.

- 50% вартості повного курса (в разі часткової оплати - не більше внесеної суми), якщо від дати початку курса навчання минуло не більше 14 календарних днів.
Кошти мають бути повернені протягом 3 календарних днів з дня отримання АнтиШколою заяви Замовника про дострокове розірвання цього Публічного договору у вказаних розмірах.

У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 14 (чотирнадцяти) днів з першого дня початку навчання (першого заняття), повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено умовами договору і оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються.
У разі пропуску Студентом занять із будь-яких причин сплачені кошти не повертаються.
4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5. ПРАВА АнтиШколи
5.1. Якщо в ході навчального процесу кількість Студентів в групі зменшилась і складає менше, ніж 6 чоловік, АнтиШкола має право розформувати групу. Всі Студенти, що залишились у групі, можуть продовжити навчання в іншій групі, яку їм буде запропоновано з урахуванням усіх їхніх побажань. 5.2. Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право не допустити на заняття Студента з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.
5.3. Адміністрація АнтиШколи залишає за собою право відсторонити від занять Студента в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА
6.1. Отримати послуги в повному обсязі відповідно до п.3.1. цього Публічного договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. АнтиШкола несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту) відповідно до умов цього Публічного договору згідно діючого законодавства України.

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, встановлених цим Публічним договором (крім грошових зобов'язань) у разі, коли їх виконання стало неможливим у результаті дії обставин непереборної сили, які виникли після укладання цього Публічного договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Публічним договором.
8.2. В разі виникнення обставин непереборної сили всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення дії обставин непереборної сили.
8.3 В разі виникнення обставин непереборної сили, послуга МАНІБЕК не може бути використана.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.

ФОП Савченко Тетяна Володимирівна.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 2 група без ПДВ.